วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

image76

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ท่านบรรพชาเป็นสามเณรในรัชกาลที่ ๑ ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ ณ สำนักวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นสามเณรที่เทศน์ได้ไพเราะ ครั้นอายุครบอุปสมบท รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านมีความรู้แตกฉานในพระธรรมยิ่งนัก รัชกาลที่ ๔ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่ “พระธรรมกิติ” ต่อมาเป็น “พระเทพกระวี” และได้รับสถาปนาเป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๕ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

ติดต่อสอบถาม - เสนอข้อคิดเห็น

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

250 วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 4 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

02-4111981